dnes je 12.7.2024

Input:

Nález 48/2009 SbNU, sv.52, K přezkumu usnesení obecního zastupitelstva o změně územního plánu jako opatření obecné povahy

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 52, nález č. 48

I. ÚS 960/08

K přezkumu usnesení obecního zastupitelstva o změně územního plánu jako opatření obecné povahy

Při posuzování otázky, zda je usnesení zastupitelstva obce opatřením obecné povahy, které zakládá přezkumnou pravomoc Nejvyššího správního soudu, se nelze omezit na formální zkoumání, a je třeba se zabývat tím, zda změna územního plánu přijatá usnesením zastupitelstva naplňuje materiální znaky opatření obecné povahy, ve smyslu nálezu pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 14/07 ze dne 19. 11. 2008 (N 198/51 SbNU 409).

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Františka Duchoně a soudců Vojena Güttlera a Ivany Janů - ze dne 5. března 2009 sp. zn. I. ÚS 960/08 ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. B. proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 1. 2008 č. j. 3 Ao 5/2007-55, jímž byl odmítnut stěžovatelův návrh na zrušení změny územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. Z 939/05, za účasti Nejvyššího správního soudu jako účastníka řízení a hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha, jako vedlejšího účastníka řízení.

Výrok

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 1. 2008 č. j. 3 Ao 5/2007-55 se ruší.

Odůvodnění

I.

1. Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 16. 4. 2008, která po formální stránce splňuje náležitosti požadované zákonem č.182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

2. Stěžovatel spatřuje pochybení Nejvyššího správního soudu v tom, že odmítl věcně projednat jeho návrh na zrušení změny územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. Z 939/05. Stěžovatel v ústavní stížnosti uvádí, že Nejvyšší správní soud už jednou jeho návrh na zrušení změny územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. Z 939/05 projednával a rozsudkem ze dne 18. 7. 2006 č. j. 1 Ao 1/2006-74 jej zrušil pro množství procesních i hmotněprávních vad. Zastupitelstvo hlavního města Prahy však tento rozsudek nerespektovalo a dne 14. 9. 2006 usnesením č. 40/13 změnu č. Z 939/05 opětovně schválilo, aniž by odstranilo vady, pro které Nejvyšší správní soud změnu územního plánu zrušil. Stěžovatel se proto návrhem ze dne 10. 12. 2007 opětovně domáhal u Nejvyššího správního soudu zrušení předmětné změny územního plánu, ten však s odkazem na usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 3. 2007 č. j. 3 Ao 1/2007-44 návrh stěžovatele odmítl. Stěžovatel takový závěr Nejvyššího správního soudu odmítá jako nesprávný a ve specifické věci změny územního plánu, který byl vydán podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ale do účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nebyl publikován obecně závaznou vyhláškou, pak jako zcela neudržitelný. Taková nezákonně přijatá změna územního plánu by dle stěžovatele nemohla být žádným způsobem zrušena, neboť nebyla publikována právním předpisem, a nemůže ji tedy přezkoumávat Ústavní soud, není však ve formálním

Nahrávám...
Nahrávám...