dnes je 18.4.2024

Input:

Nález 71/2007 SbNU, sv. 45, K elektronickému podání opatřenému elektronickým podpisem

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 45, nález č. 71

II. ÚS 299/06

K elektronickému podání opatřenému elektronickým podpisem

Povinnost uvedená v ustanovení § 42 odst. 3 občanského soudního řádu, tedy písemně doplnit elektronické podání do tří dnů, se nevztahuje na podání v elektronické podobě, jestliže je k němu připojen uznávaný elektronický podpis dle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů.

Postupem soudu, kterým bylo odvolání odmítnuto podle ustanovení § 208 odst. 3 občanského soudního řádu pro opožděnost pouze z důvodu, že soud nepřihlédl k elektronickému podání se zaručeným elektronickým podpisem, které nebylo v třídenní lhůtě podle ustanovení § 42 odst. 3 občanského soudního řádu doplněno písemně, bylo porušeno právo na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod).

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu Dagmar Lastovecké a soudců Stanislava Balíka a Jiřího Nykodýma - ze dne 19.dubna 2007 sp. zn. II. ÚS 299/06 ve věci ústavní stížnosti M. M. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. 2. 2006 sp. zn. 7Cmo 26/2006 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. 10. 2005 sp. zn. 15 Cm 162/2002, jimiž bylo odmítnuto odvolání stěžovatele pro opožděnost.

Výrok

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. 2. 2006 sp. zn. 7Cmo 26/2006 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. 10. 2005 sp. zn. 15 Cm 162/2002 se ruší.

Odůvodnění

Napadeným rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Brně, jímž bylo odvolání podané stěžovatelem proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4. 5. 2005 sp.zn. 15 Cm 162/2002 odmítnuto pro opožděnost [§ 208 odst. 1 občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“)]. Napadený rozsudek soudu prvního stupně byl stěžovateli doručen dne 8. 6. 2005 a dne 21. 6. 2005 bylo soudu e-mailovou poštou doručeno odvolání opatřené zaručeným elektronickým podpisem advokáta stěžovatele. Protože elektronické podání nebylo v zákonné třídenní lhůtě podle ustanovení § 42 odst. 3 o. s. ř. doplněno originálem, případně písemným podáním shodného znění, soud k němu dále nepřihlížel. Na základě oznámení této skutečnosti stěžovatel dne 23. 8. 2005 dodatečně originál zmíněného podání zaslal soudu. Krajský soud poté dovodil, že poslední den lhůty k podání odvolání připadl na den 23. 6. 2005 a vzhledem k tomu, že nelze přihlížet k elektronickému podání doručenému soudu dne 21. 6. 2005 a písemné odvolání bylo podáno k poštovní přepravě až dne 23. 8. 2005, je třeba posoudit odvolání podané stěžovatelem jako opožděné.

Proti usnesení krajského soudu podal stěžovatel odvolání, v němž zejména namítal, že postup soudu prvního stupně je v rozporu s občanským soudním řádem. Soud přehlédl, že elektronické podání je opatřeno tzv. zaručeným elektronickým podpisem, takže je učiněno písemnou formou. Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací dospěl ke shodnému závěru jako soud prvního stupně a jeho usnesení potvrdil. V odůvodnění usnesení vyložil, že z příslušných ustanovení občanského

Nahrávám...
Nahrávám...