dnes je 24.7.2024

Input:

Nález 77/2008 SbNU, sv.49, K rozhodování obecných soudů o náhradě nákladů řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 49, nález č. 77

II. ÚS 3288/07

K rozhodování obecných soudů o náhradě nákladů řízení

V nálezu sp. zn. II. ÚS 598/2000 ze dne 4. 7. 2001 (N 100/23 SbNU 23) vyslovil Ústavní soud názor, že právo na přiznání přiměřené (a právním předpisem stanovené) náhrady nákladů, které úspěšné straně v řízení vzniknou, je součástí práva na spravedlivý proces.

Jednou z podmínek spravedlivého procesu je zásada právní jistoty a předvídatelnosti soudního rozhodnutí.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č.177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění dalších vyhlášek, není-li stanoveno jinak, ve věcech, v nichž je předmětem řízení zaplacení peněžité částky nebo jiné penězi ocenitelné plnění, činí sazba odměny částky uvedené v tomto ustanovení. Zejména je-li předmětem řízení zaplacení peněžité částky, nemůže činit citované ustanovení žádné výkladové problémy. A proto pokud v souzené věci odvolací soud toto ustanovení nepoužil, porušil výše uvedené zásady. Navíc jeho rozhodnutí je vnitřně rozporné, neboť tím, že potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně i ve výroku o náhradě nákladů řízení, akceptoval postup soudu prvního stupně při jejich určení, avšak sám se od tohoto postupu při stanovení nákladů odvolacího řízení odchýlil, aniž vyložil důvody, proč tak postupoval.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Dagmar Lastovecké a Stanislava Balíka - ze dne 24. dubna 2008 sp. zn. II. ÚS 3288/07 ve věci ústavní stížnosti Spálovský, a. s., proti výroku II rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 3. 10. 2007 č. j. 9 Cmo 54/2007-120, kterým bylo rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení, za účasti Vrchního soudu v Olomouci jako účastníka řízení a Mgr. L. R., správce konkursní podstaty úpadce Union banka, a. s., v likvidaci, jako vedlejšího účastníka řízení.

Výrok

Výroková část II rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 3. 10. 2007 č. j. 9 Cmo 54/2007-120 se ruší.

Odůvodnění

I.

Včas podanou ústavní stížností stěžovatelka brojí proti shora uvedenému výroku rozsudku, kterým bylo rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení. Tvrdí, že rozhodnutím bylo zasaženo do jejího ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces zakotveného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

V ústavní stížnosti uvedla, že její právo na spravedlivý proces bylo porušeno postupem odvolacího soudu, který rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení ve sporu o zaplacení částky 2 489 615,30 Kč tak, že použil ustanovení § 8 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a

Nahrávám...
Nahrávám...