dnes je 17.4.2024

Input:

Nález 78/2009 SbNU, sv. 52, K elektronickému podání opatřenému elektronickým podpisem

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 52, nález č. 78

I. ÚS 1180/08

K elektronickému podání opatřenému elektronickým podpisem

Postupem soudu, kterým bylo odvolání odmítnuto podle § 208 odst.1 občanského soudního řádu pro opožděnost pouze z důvodu, že soud nepřihlédl k elektronickému podání se zaručeným elektronickým podpisem, které nebylo v třídenní lhůtě podle § 42 odst. 3 občanského soudního řádu doplněno písemně, bylo porušeno právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst.1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Františka Duchoně (soudce zpravodaj) a soudců Ivany Janů a Vojena Güttlera- ze dne 31. března 2009 sp. zn. I. ÚS 1180/08 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů 1. J. Š. a 2. E. Š. proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 9. 11. 2007 č. j. 44 C 370/2005-149, jímž bylo odmítnuto odvolání stěžovatelů, a proti potvrzujícímu usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 2. 2008 č. j. 19 Co 528/2007-173.

Výrok

I. Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 9. 11. 2007 č. j. 44 C 370/2005-149 a usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 7. 2. 2008 č.j. 19 Co 528/2007-173 bylo porušeno základní právo stěžovatelů na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

II. Proto se obě shora označená usnesení ruší.

Odůvodnění

V ústavní stížnosti, podané na poště dne 30. 4. 2008, stěžovatelé navrhli zrušení v záhlaví označeného usnesení Městského soudu v Brně, který odmítl jejich podání ze dne 27. 9. 2007, a usnesení Krajského soudu v Brně, kterým bylo zmíněné usnesení Městského soudu v Brně jako soudu prvního stupně potvrzeno.

V ústavní stížnosti stěžovatelé uvedli, že rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 22. 3. 2007 jim byla stanovena povinnost vyklidit označený byt na ul. V. č. 39 v Brně. Proti tomuto rozsudku, který byl stěžovatelům doručen dne 1. 6. 2007, podali dne 11. 6. 2007 odvolání elektronickou formou s ověřeným podpisem. Následně bylo stěžovatelům doručeno usnesení Městského soudu v Brně ze dne 20. 7. 2007 č.j. 96 Nc 4084/2007-4, kterým byl na základě shora uvedeného rozsudku soudu prvního stupně nařízen výkon rozhodnutí vyklizením stěžovatelů z předmětného bytu. Po nahlédnutí do spisu sp. zn. 44 C 370/2005 Městského soudu v Brně stěžovatelé zjistili, že na zmíněném rozsudku byla vyznačena právní moc dnem 19. 6. 2007. Dotazem v kanceláři soudu zjistili, že doložka právní moci byla vyznačena na rozsudku proto, že soudkyně ve věci rozhodující k jimi podanému odvolání nepřihlédla, neboť nebylo ve lhůtě tří dnů doplněno písemně. Poté změnila své stanovisko a vyzvala stěžovatele, aby odvolání doplnili. Ti tak učinili podáním ze dne 27. 9. 2007. Toto podání však bylo usnesením Městského soudu v Brně jako opožděné odmítnuto. Usnesením Krajského soudu v Brně bylo k odvolání stěžovatelů usnesení městského soudu potvrzeno.

Uvedenými rozhodnutími bylo porušeno jejich základní právo na spravedlivý proces, zakotvené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a v čl. 6 Úmluvy o

Nahrávám...
Nahrávám...