dnes je 18.4.2024

Input:

Nález 97/2008 SbNU, sv. 49, K uplatnění moderačního práva při rozhodování obecných soudů o náhradě nákladů občanského soudního řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 49, nález č. 97

II. ÚS 814/08

K uplatnění moderačního práva při rozhodování obecných soudů o náhradě nákladů občanského soudního řízení

Součástí práva na spravedlivý proces je vytvoření prostoru pro to, aby účastník řízení mohl účinně uplatňovat námitky a argumenty, které jsou způsobilé ovlivnit rozhodování soudu a s nimiž se soud musí v rozhodnutí náležitě vypořádat. Tento požadavek je třeba uplatnit též na rozhodování soudu o náhradě nákladů řízení, které je integrální součástí soudního řízení jako celku. Ústavní soud již v předchozích nálezech dovodil povinnost soudu vytvořit pro účastníky řízení procesní prostor k tomu, aby se vyjádřili i k eventuálnímu uplatnění moderačního práva podle § 150 o. s. ř., pokud obecný soud takový postup případně zvažuje, a aby vznášeli případná tvrzení či důkazní návrhy, které by mohly aplikaci tohoto ustanovení ovlivnit.

Pokud existuje povinnost soudu vytvořit takový procesní prostor, tím spíše existuje též povinnost obecného soudu se s tvrzeními účastníka řízení stran použití moderačního práva v rozhodnutí vypořádat bez ohledu na to, zda soud moderační oprávnění využije, či naopak - navzdory tvrzení účastníka o existenci okolností k aplikaci § 150 o. s. ř. - obecný soud k použití moderace nepřistoupí.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu Dagmar Lastovecké a soudců Stanislava Balíka a Elišky Wagnerové (soudce zpravodaj) - ze dne 21. května 2008 sp. zn. II. ÚS 814/08 ve věci ústavní stížnosti Ochranného Sdružení Drobných Akcionářů proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. 11. 2007 č. j. 8 Cmo 185/2006-93, jímž byla potvrzena usnesení soudu prvního stupně včetně výroků o náhradě nákladů řízení, aniž by se odvolací soud zabýval stěžovatelovou námitkou týkající se existence důvodů pro uplatnění moderačního práva, za účasti Vrchního soudu v Olomouci jako účastníka řízení a obchodní společnosti DEZA, a. s., jako vedlejšího účastníka řízení.

Výrok

I. Usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. 11. 2007 č. j. 8Cmo 185/2006-93 bylo porušeno základní právo stěžovatele na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

II. Toto rozhodnutí se proto ruší.

Odůvodnění

I.

1. Včas a co do ostatních náležitostí řádně podanou ústavní stížností napadl stěžovatel v záhlaví označené usnesení obecného soudu, kterým byla potvrzena usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 2. 2006 č. j. 29 Cm 127/2005-41 a usnesení téhož soudu ze dne 1. 11. 2006 č. j. 26 Cm 136/2005-66 a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení tak, že stěžovateli společně s dalšími dvěma účastníky byla uložena povinnost zaplatit obchodní společnosti DEZA, a. s., každý 4298,30 Kč.

2. Vrchní soud v Olomouci rozhodl napadeným usnesením o odvoláních RNDr. M. S. a V. R. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 2. 2006 č. j. 29 Cm 127/2005-41 a o odvolání stěžovatele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 11. 2006 č. j. 26 Cm 136/2005-66, a to poté, co řízení o odvoláních spojil ke společnému řízení.

3. Usneseními soudu prvního

Nahrávám...
Nahrávám...