dnes je 12.7.2024

Kdy je nutné uzavřít zpracovatelskou smlouvu?Archiv

9.4.2024, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Archivace souhlasůArchiv

3.4.2024, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zveřejňování fotografií ze školních akcíArchiv

1.4.2024, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Určení příslušné osobyGarance

6.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Informace pro oznamovatele protiprávního jednáníGarance

6.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Interní směrnice o vedení vnitřního oznamovacího systémuGarance

5.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Tato interní směrnice o vnitřním oznamovacím systému (dále jen „interní směrnice”) se vztahuje na celou společnost […] a je závazná pro všechny její organizační součásti, pokud jde o podávání, přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o protiprávním…

Přestupky podle zákona o ochraně oznamovatelůGarance

2.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přestupky za porušení povinností podle zákona o ochraně oznamovatelů, které jsou upraveny v ustanoveních § 23 až § 27 ZOCH, jsou v zásadě rozděleny podle konkrétního nebo speciálního subjektu, který se může takového přestupku dopustit, a to…

Rozdělení kontrolní působnostiGarance

2.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 22 ZOCH je kontrola nad dodržováním povinností povinných subjektů rozdělena tak, že:

Externí kanál pro oznamováníGarance

2.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Působnost Ministerstva spravedlnosti na úseku ochrany oznamovatelůGarance

2.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Působnost Ministerstva spravedlnosti na úseku ochrany oznamovatelů je upravena v ustanovení§ 14 ZOCH tak, že Ministerstvo:

Externí kanál pro oznamování a působnost Ministerstva spravedlnostiGarance

1.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Legální definice odvetného opatření a demonstrativní výčet odvetných opatřeníGarance

1.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo uvedeno, v ustanovení § 4 odst. 1 ZOCH je obsažena legální definice odvetného opatření. Ve své podstatě přitom je odvetné opatření chápáno jako určitý postih oznamovatele nebo jiné chráněné osoby, který může vést ke vzniku újmy na straně dotčené…

Zákaz odvetných opatřeníGarance

1.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákaz odvetných opatření a okruh chráněných osobGarance

1.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení § 4 odst. 2 ZOCH je stanoven obecný zákaz odvetných opatření, a to vůči oznamovateli a vedle toho i vůči dalším, zde taxativně vyjmenovaným osobám (dalším chráněným…

Ochrana oznamovatelů a její nástrojeGarance

29.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo na přiměřené zadostiučinění a přenesení důkazního břemeneGarance

29.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výjimky z porušení smluvní nebo zákonné povinnostiGarance

29.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z nejzávažnějších rizik v souvislosti s podáním oznámení je pro každého oznamovatele případné porušení povinnosti loajality vůči povinnému subjektu, jakož i porušení smluvní nebo zákonné povinnosti mlčenlivosti a ochrany utajovaných skutečností.…

Evidence údajů o přijatých oznámeníchGarance

26.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 21 odst. 1 ZOCH je příslušná osoba povinna vést evidenci údajů o přijatých oznámeních. Stejná povinnost je pak uložena i Ministerstvu spravedlnosti v rámci externího kanálu pro oznamování.

Evidence a uchovávání oznámení a dokumentů s nimi souvisejícíchGarance

26.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doba zpracovávání a uchovávání osobních údajů a povinnosti při jejich zpracováváníGarance

26.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovení přiměřené doby pro uchovávání osobních údajů zpracovávaných v rámci vnitřního oznamovacího systému je závislé na povaze a postupu každého případu zpracovávání.

Uchovávání oznámení a dokumentů s nimi souvisejícíchGarance

26.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinností, která bezprostředně souvisí s vedením evidence údajů o přijatých oznámeních, je povinnost příslušné osoby uchovávat po stanovenou dobu oznámení podaná prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty s nimi související. …

K další dokumentaci vedené povinným subjektemGarance

26.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud jde o dokumentaci vedenou příslušnou osobou, tak tato již byla, resp. bude blíže popsána v ostatních kapitolách této příručky. Nyní se proto blíže zaměříme na další dokumentační povinnosti povinného subjektu, které jsou primárně upraveny v ustanovení § 9…

Záznam o činnosti zpracování osobních údajůGarance

26.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem k tomu, že zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému je samostatnou činností zpracování, povinnému subjektu jako správci vzniká ve smyslu čl. 30 obecného nařízení povinnost vést písemný záznam o činnosti…

Subjekty osobních údajůGarance

26.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V kontextu zpracování osobních údajů v souvislosti s přijímáním oznámení a posuzováním jejich důvodnosti je třeba vždy zohlednit, že dotčenými skupinami subjektů údajů nejsou pouze oznamovatelé, ale i další fyzické osoby, jejichž osobní údaje jsou v této…

Interní investigace a její náplňGarance

25.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo konstatováno, zákon ve své podstatě nevytváří žádný právní základ pro investigativní složku té činnosti příslušné osoby, kterou ustanovení § 12 odst. 3 ZOCH označuje jako posuzování důvodnosti…

Vyhodnocení výsledků interní investigaceGarance

25.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na základě skutečností zjištěných v rámci interní investigace musí příslušná osoba následně provést vyhodnocení, zda zjištěné skutečnosti odůvodňují závěr, zda se v dané věci jedná o protiprávní jednání, popř. o důvodné podezření z tohoto jednání, anebo…

Postup při vyhodnocení oznámení jako důvodnéhoGarance

25.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V návaznosti na výchozí posouzení, zda podané oznámení splňuje zákonné podmínky, a zda tedy jde skutečně o oznámení podle zákona, postupuje příslušná osoba ve směru další interní investigace a na základě konkrétních zjištění následně vyhodnotí, zda oznámení je…

Interní směrnice o vedení vnitřního oznamovacího systému a ochraně oznamovatelůGarance

25.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Interní směrnice o vedení vnitřního oznamovacího systému a ochraně oznamovatelů tvoří, resp. by měla vždy tvořit základ celkové dokumentace vnitřního oznamovacího systému u každého povinného subjektu.…

Postup v případě, kdy nejde o oznámení podle zákonaGarance

25.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona, tak o tom podle § 12 odst. 4 ZOCH bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

Možnosti posouzení důvodnosti oznámení a související postupGarance

25.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup při vyhodnocení oznámení jako nedůvodnéhoGarance

25.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup příslušné osoby v případě, kdy není oznámení vyhodnoceno jako důvodné, je upraven v ustanovení § 12 odst. 6 ZOCH.

Lhůty pro posuzování důvodnosti oznámeníGarance

24.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti oznámení vázána zákonnými lhůtami, které musí v každém jednotlivém případě dodržovat.

Posuzování důvodnosti oznámení a interní investigaceGarance

24.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup příslušné osoby po podání oznámeníGarance

21.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Činnost příslušné osoby a její základní povinnostiGarance

20.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Činnost příslušné osoby a její postup po podání oznámeníGarance

20.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinná náplň činnosti a postup příslušné osoby po podání oznámení jsou upraveny jednak v ustanoveních § 11 a § 12 ZOCH, jednak, co do navazujících specifických povinností, i v ustanoveních § 19 až § 21 ZOCH.…

Vzor - Vyrozumění oznamovatele o přijatých opatřeníchGarance

20.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Potvrzení zaměstnance o seznámení se s vnitřním oznamovacím systémemGarance

20.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Já, níže podepsaná/ý: ……………………………………

Vzor - Vyrozumění oznamovatele o výsledcích posouzení oznámeníGarance

19.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akce
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k aktuálnosti:
Nahrávám...
Nahrávám...