dnes je 29.2.2024

Vzor - Určení příslušné osobyGarance

6.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Informace pro oznamovatele protiprávního jednáníGarance

6.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Interní směrnice o vedení vnitřního oznamovacího systémuGarance

5.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Tato interní směrnice o vnitřním oznamovacím systému (dále jen „interní směrnice”) se vztahuje na celou společnost […] a je závazná pro všechny její organizační součásti, pokud jde o podávání, přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o protiprávním…

Přestupky podle zákona o ochraně oznamovatelůGarance

2.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přestupky za porušení povinností podle zákona o ochraně oznamovatelů, které jsou upraveny v ustanoveních § 23 až § 27 ZOCH, jsou v zásadě rozděleny podle konkrétního nebo speciálního subjektu, který se může takového přestupku dopustit, a to…

Rozdělení kontrolní působnostiGarance

2.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 22 ZOCH je kontrola nad dodržováním povinností povinných subjektů rozdělena tak, že:

Působnost Ministerstva spravedlnosti na úseku ochrany oznamovatelůGarance

2.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Působnost Ministerstva spravedlnosti na úseku ochrany oznamovatelů je upravena v ustanovení§ 14 ZOCH tak, že Ministerstvo:

Externí kanál pro oznamováníGarance

2.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Externí kanál pro oznamování a působnost Ministerstva spravedlnostiGarance

1.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Legální definice odvetného opatření a demonstrativní výčet odvetných opatřeníGarance

1.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo uvedeno, v ustanovení § 4 odst. 1 ZOCH je obsažena legální definice odvetného opatření. Ve své podstatě přitom je odvetné opatření chápáno jako určitý postih oznamovatele nebo jiné chráněné osoby, který může vést ke vzniku újmy na straně dotčené…

Zákaz odvetných opatření a okruh chráněných osobGarance

1.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení § 4 odst. 2 ZOCH je stanoven obecný zákaz odvetných opatření, a to vůči oznamovateli a vedle toho i vůči dalším, zde taxativně vyjmenovaným osobám (dalším chráněným…

Zákaz odvetných opatřeníGarance

1.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana oznamovatelů a její nástrojeGarance

29.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo na přiměřené zadostiučinění a přenesení důkazního břemeneGarance

29.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výjimky z porušení smluvní nebo zákonné povinnostiGarance

29.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z nejzávažnějších rizik v souvislosti s podáním oznámení je pro každého oznamovatele případné porušení povinnosti loajality vůči povinnému subjektu, jakož i porušení smluvní nebo zákonné povinnosti mlčenlivosti a ochrany utajovaných skutečností.…

Evidence údajů o přijatých oznámeníchGarance

26.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 21 odst. 1 ZOCH je příslušná osoba povinna vést evidenci údajů o přijatých oznámeních. Stejná povinnost je pak uložena i Ministerstvu spravedlnosti v rámci externího kanálu pro oznamování.

Evidence a uchovávání oznámení a dokumentů s nimi souvisejícíchGarance

26.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doba zpracovávání a uchovávání osobních údajů a povinnosti při jejich zpracováváníGarance

26.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovení přiměřené doby pro uchovávání osobních údajů zpracovávaných v rámci vnitřního oznamovacího systému je závislé na povaze a postupu každého případu zpracovávání.

Uchovávání oznámení a dokumentů s nimi souvisejícíchGarance

26.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinností, která bezprostředně souvisí s vedením evidence údajů o přijatých oznámeních, je povinnost příslušné osoby uchovávat po stanovenou dobu oznámení podaná prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty s nimi související. …

K další dokumentaci vedené povinným subjektemGarance

26.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud jde o dokumentaci vedenou příslušnou osobou, tak tato již byla, resp. bude blíže popsána v ostatních kapitolách této příručky. Nyní se proto blíže zaměříme na další dokumentační povinnosti povinného subjektu, které jsou primárně upraveny v ustanovení § 9…

Subjekty osobních údajůGarance

26.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V kontextu zpracování osobních údajů v souvislosti s přijímáním oznámení a posuzováním jejich důvodnosti je třeba vždy zohlednit, že dotčenými skupinami subjektů údajů nejsou pouze oznamovatelé, ale i další fyzické osoby, jejichž osobní údaje jsou v této…

Záznam o činnosti zpracování osobních údajůGarance

26.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem k tomu, že zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému je samostatnou činností zpracování, povinnému subjektu jako správci vzniká ve smyslu čl. 30 obecného nařízení povinnost vést písemný záznam o činnosti…

Interní investigace a její náplňGarance

25.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo konstatováno, zákon ve své podstatě nevytváří žádný právní základ pro investigativní složku té činnosti příslušné osoby, kterou ustanovení § 12 odst. 3 ZOCH označuje jako posuzování důvodnosti…

Postup při vyhodnocení oznámení jako důvodnéhoGarance

25.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V návaznosti na výchozí posouzení, zda podané oznámení splňuje zákonné podmínky, a zda tedy jde skutečně o oznámení podle zákona, postupuje příslušná osoba ve směru další interní investigace a na základě konkrétních zjištění následně vyhodnotí, zda oznámení je…

Vyhodnocení výsledků interní investigaceGarance

25.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na základě skutečností zjištěných v rámci interní investigace musí příslušná osoba následně provést vyhodnocení, zda zjištěné skutečnosti odůvodňují závěr, zda se v dané věci jedná o protiprávní jednání, popř. o důvodné podezření z tohoto jednání, anebo…

Interní směrnice o vedení vnitřního oznamovacího systému a ochraně oznamovatelůGarance

25.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Interní směrnice o vedení vnitřního oznamovacího systému a ochraně oznamovatelů tvoří, resp. by měla vždy tvořit základ celkové dokumentace vnitřního oznamovacího systému u každého povinného subjektu.…

Možnosti posouzení důvodnosti oznámení a související postupGarance

25.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup v případě, kdy nejde o oznámení podle zákonaGarance

25.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona, tak o tom podle § 12 odst. 4 ZOCH bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

Postup při vyhodnocení oznámení jako nedůvodnéhoGarance

25.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup příslušné osoby v případě, kdy není oznámení vyhodnoceno jako důvodné, je upraven v ustanovení § 12 odst. 6 ZOCH.

Lhůty pro posuzování důvodnosti oznámeníGarance

24.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti oznámení vázána zákonnými lhůtami, které musí v každém jednotlivém případě dodržovat.

Posuzování důvodnosti oznámení a interní investigaceGarance

24.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup příslušné osoby po podání oznámeníGarance

21.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Činnost příslušné osoby a její základní povinnostiGarance

20.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Činnost příslušné osoby a její postup po podání oznámeníGarance

20.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinná náplň činnosti a postup příslušné osoby po podání oznámení jsou upraveny jednak v ustanoveních § 11 a § 12 ZOCH, jednak, co do navazujících specifických povinností, i v ustanoveních § 19 až § 21 ZOCH.…

Vzor - Vyrozumění oznamovatele o přijatých opatřeníchGarance

20.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Potvrzení zaměstnance o seznámení se s vnitřním oznamovacím systémemGarance

20.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Já, níže podepsaná/ý: ……………………………………

Vzor - Vyrozumění oznamovatele o výsledcích posouzení oznámeníGarance

19.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Vyrozumění oznamovatele o prodloužení lhůty k oznámení výsledku posouzeníGarance

19.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Vyrozumění oznamovatele o přijetí oznámeníGarance

19.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmínky pro určení a výkon činnosti příslušné osobyGarance

19.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud jde o podmínky pro určení a výkon činnosti příslušné osoby, tak zákon v tomto směru nestanoví žádné zvláštní podmínky týkající se požadovaného vzdělání, odbornosti anebo délky potřebné předchozí praxe. …

Možnost vyloučení některých skupin osob z přijímání oznámeníGarance

18.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V daných souvislostech ustanovení § 9 ZOCH je významná již shora uvedená možnost, aby povinný subjekt vyloučil přijímání oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOCH.…

Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systémuGarance

18.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo uvedeno, zákon ohledně konkrétních způsobů oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému neomezuje povinné subjekty co do určení druhů nebo počtu způsobů oznamování. Pouze ve svém ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) ZOCH obecně požaduje,…

Vnitřní oznamovací systém a způsoby oznamováníGarance

18.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

K právnímu postavení a určení příslušné osobyGarance

18.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti povinného subjektu podle § 9 ZOCHGarance

17.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informační povinnosti povinného subjektuGarance

17.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo uvedeno, jednou ze základních povinností povinného subjektu je podle § 9 odst. 2 písm. b ZOCH zajištění uveřejnění stanovených povinných informací způsobem umožňujícím dálkový přístup. Je to ve své podstatě jeho základní informační povinnost vůči…

Vzor - Přepis zvukové nahrávky o ústně podaném oznámeníGarance

15.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příslušná osoba: ……………………………….

Vzor - Čestné prohlášení příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelůGarance

15.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Záznam o ústně podaném oznámeníGarance

15.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příslušná osoba: ……………………………

Akce
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...